آموزشگاه دبیرستان نمونه آزادگان

دبیرستان نمونه آزادگان

آدرس : آذربایجانشرقی شهرستان مراغه خ 17 شهریور(دانشسرای سابق) خ شهید مناسبفام دبیرستان نمونه آزادگان

درباره دبیرستان نمونه آزادگان

این مدرسه در استان آذربایجانشرقی شهرستان مراغه واقع در خیابان 17 شهریور(دانشسرای سابق) خ شهید مناسبفام بنام دبیرستان نمونه آزادگان می باشد. شهرستان مراغه به باغ شهر در کشور مطرح است.