دبیرستان نمونه آزادگان

دبیرستان نمونه آزادگان

آدرس : آذربایجانشرقی شهرستان مراغه خ 17 شهریور(دانشسرای سابق) خ شهید مناسبفام دبیرستان نمونه آزادگان
تلفن: 04137229770

معرفی دبیرستان نمونه آزادگان

این مدرسه در استان آذربایجانشرقی شهرستان مراغه واقع در خیابان 17 شهریور(دانشسرای سابق) خ شهید مناسبفام بنام دبیرستان نمونه آزادگان می باشد. شهرستان مراغه به باغ شهر در کشور مطرح است.

کلاس های آنلاین

 کلاس ریاضی یازدهم تجربی ۲

کلاس ریاضی یازدهم تجربی ۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس آمار یازدهم ریاضی

کلاس آمار یازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شیمی دهم تجربی2

کلاس شیمی دهم تجربی2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس فیزیک یازدهم تجربی۲

کلاس فیزیک یازدهم تجربی۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس فیزیک 1 دهم ریاضی

کلاس فیزیک 1 دهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زیست دهم تجربی2

کلاس زیست دهم تجربی2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زیست یازدهم تجربی۲

کلاس زیست یازدهم تجربی۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زیست دهم تجربی1

کلاس زیست دهم تجربی1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی1

کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس گسسته دوازدهم ریاضی

کلاس گسسته دوازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس آزمایشگاه دهم تجربی 2

کلاس آزمایشگاه دهم تجربی 2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زیست دوازدهم تجربی۲

کلاس زیست دوازدهم تجربی۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی

کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شیمی دهم تجربی1

کلاس شیمی دهم تجربی1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
  کلاس ریاضی دهم تجربی2

کلاس ریاضی دهم تجربی2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال