دبیرستان نمونه آزادگان

دبیرستان نمونه آزادگان

آدرس : آذربایجانشرقی شهرستان مراغه خ 17 شهریور(دانشسرای سابق) خ شهید مناسبفام دبیرستان نمونه آزادگان
تلفن: 04137229770

معرفی دبیرستان نمونه آزادگان

این مدرسه در استان آذربایجانشرقی شهرستان مراغه واقع در خیابان 17 شهریور(دانشسرای سابق) خ شهید مناسبفام بنام دبیرستان نمونه آزادگان می باشد. شهرستان مراغه به باغ شهر در کشور مطرح است.

کلاس های آنلاین

 کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی

کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شیمی دهم تجربی2

کلاس شیمی دهم تجربی2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی1

کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس ریاضیات تجربی دوازدهم تجربی2

کلاس ریاضیات تجربی دوازدهم تجربی2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس آمار و احتمال دوازدهم ریاضی

کلاس آمار و احتمال دوازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شیمی2 یازدهم تجربی2

کلاس شیمی2 یازدهم تجربی2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس فیزیک3 دوازدهم تجربی۲

کلاس فیزیک3 دوازدهم تجربی۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس فیزیک 2 یازدهم ریاضی

کلاس فیزیک 2 یازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 زیست2 یازدهم تجربی2

زیست2 یازدهم تجربی2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 زیست دوازدهم تجربی۲

زیست دوازدهم تجربی۲

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس زیست یازدهم تجربی1

کلاس زیست یازدهم تجربی1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس گسسته دوازدهم ریاضی

کلاس گسسته دوازدهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس آزمایشگاه2 یازدهم تجربی2

کلاس آزمایشگاه2 یازدهم تجربی2

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی

کلاس تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال
 کلاس شیمی2 یازدهم تجربی1

کلاس شیمی2 یازدهم تجربی1

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
غیر فعال